Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Ιουνίου

Της Πεντηκοστής
Κατά Ιωάννην (ζ΄ 37-52, η΄ 12)

Τώ καιρώ εκείνω, εν τή εσχάτη ημέρα τή μεγάλη τής εορτής ειστήκει ο Ιησούς καί έκραξε λέγων• εάν τις διψά, ερχέσθω πρός με καί πινέτω. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ τής κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δέ είπε περί τού Πνεύματος ού έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν• ούπω γάρ ήν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.

Πολλοί ούν εκ τού όχλου ακούσαντες τόν λόγον έλεγον• ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης• άλλοι έλεγον• ούτός εστιν ο Χριστός• άλλοι έλεγον• μή γάρ εκ τής Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ τού σπέρματος Δαυίδ καί από Βηθλεέμ τής κώμης, όπου ήν Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται; Σχίσμα ούν εν τώ όχλω εγένετο δι' αυτόν.

Τινές δέ ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν, αλλ' ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τάς χείρας. Ήλθον ούν οι υπηρέται πρός τούς αρχιερείς καί Φαρισαίους, καί είπον αυτοίς εκείνοι• διατί ουκ ηγάγετε αυτόν; Απεκρίθησαν οι υπηρέται• ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι• μή καί υμείς πεπλάνησθε; Μή τις εκ τών αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ τών Φαρισαίων; Αλλ' ο όχλος ούτος ο μή γινώσκων τόν νόμον επικατάρατοί εισι!

Λέγει Νικόδημος πρός αυτούς, ο ελθών νυκτός πρός αυτόν, είς ών εξ αυτών• μή ο νόμος ημών κρίνει τόν άνθρωπον, εάν μή ακούση παρ' αυτού πρότερον καί γνώ τί ποιεί; Απεκρίθησαν καί είπον αυτώ• μή καί σύ εκ τής Γαλιλαίας εί; ερεύνησον καί ίδε ότι προφήτης εκ τής Γαλιλαίας ουκ εγήγερται. Πάλιν ούν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγων• εγώ ειμι τό φώς τού κόσμου• ο ακολουθών εμοί ου μή περιπατήση εν τή σκοτία, αλλ' έξει τό φώς τής ζωής.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τόν καιρό εκείνο, τήν τελευταίαν ημέραν τήν μεγάλην τής εορτής, εστάθηκε ο Ιησούς καί εφώναξε δυνατά, «Εάν κανείς διψά, άς έλθη σ’ εμέ καί άς πιή. Εκείνος πού πιστεύει σ’ εμέ, καθώς είπε η γραφή, «Θά τρέξουν από τήν κοιλιά του ποταμοί νερού ζωντανού». Αυτό τό είπε διά τό Πνεύμα, τό οποίον θά έπαιρναν εκείνοι πού θά επίστευαν σ’ αυτόν• διότι δέν είχε δοθή ακόμη Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δέν είχε ακόμη δοξασθή.

Πολλοί από τό πλήθος, όταν ακουσαν αυτά, έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικά ο Προφήτης», άλλοι έλεγαν, «Αυτός είναι ο Χριστός», άλλοι έλεγαν, «Μήπως ο Χριστός έρχεται από τήν Γαλιλαίαν; Δέν είπε η γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από τό σπέρμα τού Δαυΐδ καί από τήν κωμόπολιν Βηθλεέμ όπου ήτο ο Δαυΐδ;». Έγινε λοιπόν διχασμός γι’ αυτόν μεταξύ τού πλήθους. Μερικοί ήθελαν νά τόν πιάσουν αλλά κανείς δέν έβαλε χέρι επάνω του.

Τότε επέστρεψαν οι υπηρέται πρός τούς αρχιερείς καί τούς Φαρισαίους, οι οποίοι τούς είπαν, «Γιατί δέν τόν εφέρατε;». Απεκρίθησαν οι υπηρέται, «Κανείς άνθρωπος δέν εμίλησε ποτέ όπως μιλεί αυτός ο άνθρωπος». Οι Φαρισαίοι τούς απεκρίθησαν, «Μήπως καί σείς έχετε πλανηθή; Επίστεψε σ’ αυτόν κανείς από τούς άρχοντας ή τούς Φαρισαίους;

Όσο γι’ αυτόν τόν όχλον, πού δέν ξέρει τόν νόμον είναι καταραμένος». Λέγει εις αυτούς ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει εις αυτόν τήν νύχτα καί ο οποίος ήτο ένας από αυτούς, «Καταδικάζει άνθρωπον, ο νόμος μας εάν δέν τόν ακούση προηγουμένως καί μάθη τί έκανε;». Απεκρίθησαν εις αυτόν, «Μήπως καί σύ είσαι από τήν Γαλιλαίαν; Ερεύνησε καί θά ιδής, ότι δέν έχει έλθει προφήτης από τήν Γαλιλαίαν».

Πάλιν ο Ιησούς τούς εμίλησε καί είπε, «Εγώ είμαι τό φώς τού κόσμου. Εκείνος πού μέ ακολουθεί δέν θά περπατήση εις τό σκοτάδι αλλά θά έχη τό φώς τής ζωής».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ