Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Ιουνίου

Των Αγίων Πάντων

Κατά Ματθαίον (ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)

Είπεν ο Κύριος, πάς όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς, όστις δ᾿ άν αρνήσηταί με έμπροσθεν τών ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς. Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, καί ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, καί ός ου λαμβάνει τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος.


Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτώ, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα καί ηκολουθήσαμέν σοι, τί άρα έσται ημίν; Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός τού ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε καί υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. Καί πάς ός αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν τού ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται καί ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δέ έσονται πρώτοι έσχατοι καί έσχατοι πρώτοι.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Είπε ο Κύριος: «Καθέναν πού θά μέ ομολογήση εμπρός στούς ανθρώπους, θά τόν ομολογήσω καί εγώ εμπρός στόν Πατέρα μου τόν ουράνιον. Εκείνον όμως πού θά μέ αρνηθή εμπρός στούς ανθρώπους, θά τόν αρνηθώ καί εγώ εμπρός στόν Πατέρα μου τόν ουράνιον. Εκείνος πού αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον από εμέ, δέν μού είναι άξιος. Καί εκείνος, πού αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δέν μού είναι άξιος. Καί εκείνος, πού δέν παίρνει τόν σταυρόν του καί δέν μέ ακολουθεί δέν μού είναι άξιος.»

Τότε έλαβε τόν λόγον ο Πέτρος καί τού είπε, «Νά, εμείς πού αφήκαμε όλα καί σέ ακολουθήσαμε, τί λοιπόν θά απολαύσωμεν;».

Ο δέ Ιησούς τούς είπε, «Αλήθεια σάς λέγω, ότι σείς, οι οποίοι μέ ακολουθήσατε, όταν ο Υιός τού ανθρώπου θά καθήση εις τόν θρόνον τής δόξης του εις τήν Νέαν Δημιουργίαν, θά καθήσετε καί σείς σέ δώδεκα θρόνους, διά νά κρίνετε τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. Καί καθένας πού αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά τό όνομά μου, θά πάρη εκατό φορές περισσότερα καί θά κληρονομήση ζωήν αιώνιον. Πολλοί δέ, οι οποίοι είναι πρώτοι, θά γίνουν τελευταίοι, καί εκείνοι πού είναι τελευταίοι, θά γίνουν πρώτοι».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ