Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Εορτή του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης


Γιορτάζουμε σήμερα 18 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Λέοντος, του Πάπα Ρώμης, ας πούμε λίγα λόγια:

Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με τον βίο του Αγίου Λέοντος...

1η Εκδοχή:
O Άγιος Λέων έζησε επί αυτοκρατορίας  Μαρκιανού και Πουλχερίας. Λόγω της μεγάλης του θεολογικής κατάρτισης, του ήθους του και της ενάρετης ζωής του, διακρινόταν.
Σημαντικότατος ήταν ο ρόλος του στις εργασίες της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, όταν έστειλε τέσσερις αντιπροσώπους, μαζί με μία επιστολή στην οποία με πλήρη ακρίβεια και βάσεις της αποστολικής παραδόσεως, καθόριζε τις δύο φύσεις του Χριστού, η οποία βοήθησε στη διεξαγωγή των συζητήσεων ως και στη συγγραφή των τελικών όρων της Συνόδου.
Παράλληλα υπήρξε και μεγάλος συγγραφέας, όπου μέχρι και σήμερα, σώζονται αρκετές επιστολές του. Παρέδωσε Οσιακά την ψυχή του στον Κύριο σε μεγάλη ηλικία στις 10 Νοεμβρίου το 460 μ.Χ.

2η Εκδοχή:
Ο Άγιος Λέων γεννήθηκε στην Ρώμη στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. Διετέλεσε διάκονος των Πάπων Καλλίστου και Σήξτου και έπειτα ανέβηκε στον θρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου το 440 μ.Χ. Ήταν ένας από τους απολυταρχικότερους Πάπες όπου και υποστήριξε με πείσμα το παπικό πρωτείο. Την αγιοκατάταξή του την οφείλει στην επιστολή που έστειλε στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο εναντίον των Μονοθελητών και Μονοφυσιτών και η οποία έγινε δεκτή από τους πατέρες. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 10 Νοεμβρίου το 460 μ.Χ.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Ανάλυση ονόματος:
ΛΕΩΝ: Ο ανδρείος και ορμητικός όπως το λιοντάρι.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ὀρθοδοξίᾳ, ὑπεστήριξας, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς πολύφωνον τοῦ πνεύματος ὄργανον· ἐκ γὰρ Δυσμῶν ἀναλάμψας ὡς ἥλιος, αἱρετικῶν τὴν ἀπάτην ἐμείωσας· Λέων Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερο Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας Διδάσκαλε καὶ σεμνότητος, τῆς οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν ὀρθοδόξων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Λέον σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος, Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθήναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐπὶ θρόνου ἔνδοξε, ἱερωσύνης καθίσας, καὶ λεόντων στόματα, τῶν λογικῶν ἀποφράξας, δόγμασιν, ἐν θεοπνεύστοις σεπτῆς Τριάδος, ηὔγασας, φῶς τῇ σῇ ποίμνῃ θεογνωσίας· διὰ τοῦτο ἐδοξάσθης, ὡς θεῖος μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

Μεγαλυνάριον.
Βρυχήματι Λέον βασιλικῷ τῶν θεοτυπώτων, καὶ σοφῶν σου ὑποθηκῶν, ὡς θῶας καὶ λύκους, αἱρετικῶν τὰ σμήνη, τῆς θεολέκτου ποίμνης, σκορπίζεις πάντοτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ