Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Ιουλίου

Μτθ. η´ 28-θ´ 1

Τώ καιρώ εκείνω, ελθόντι τώ ᾿Ιησού εις τήν χώραν τών Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ τών μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μή ισχύειν τινά παρελθείν διά τής οδού εκείνης. Καί ιδού έκραξαν λέγοντες• Τί ημίν καί σοί, ᾿Ιησού Υιέ τού Θεού; ήλθες ώδε πρό καιρού βασανίσαι ημάς;῏Ην δέ μακράν απ᾿ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη.
Οι δέ δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες• Ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις τήν αγέλην τών χοίρων. Καί είπεν αυτοίς• ῾Υπάγετε. Οι δέ εξελθόντες απήλθον εις τήν αγέλην τών χοίρων• καί ιδού ώρμησε πάσα η αγέλη τών χοίρων κατά τού κρημνού εις τήν θάλασσαν καί απέθανον εν τοίς ύδασιν. Οι δέ βόσκοντες έφυγον, καί απελθόντες εις τήν πόλιν απήγγειλαν πάντα καί τά τών δαιμονιζομένων. Καί ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τώ ᾿Ιησού, καί ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από τών ορίων αυτών. Καί εμβάς εις πλοίον διεπέρασε καί ήλθεν εις τήν ιδίαν πόλιν.


Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τόν καιρό, όταν έφτασε ο ᾿Ιησούς στήν περιοχή τών Γεργεσηνών, τόν συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι πού έρχονταν από τά μνήματα, τόσο φοβεροί, πού κανένας δέν τολμούσε νά περάσει από κείνο τόν δρόμο. Καί μέ κραυγές τού έλεγαν•   «Τί δουλειά έχεις εσύ μ᾿ εμάς, Υιέ τού Θεού; ῏Ηρθες εδώ νά μάς βασανίσεις πρίν τήν ώρα μας;» Μακριά απ᾿ αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χοίρων. Καί οι δαίμονες τόν παρακαλούσαν λέγοντας• «῍Αν είναι νά μάς διώξεις, άφησέ μας νά πάμε στό κοπάδι τών χοίρων». Κι εκείνος τούς είπε• «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν καί πήγαν στό κοπάδι τών χοίρων. Καί όλο τό κοπάδι όρμησε καί γκρεμίστηκε στή λίμνη καί πνίγηκαν μέσα στά νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στήν πόλη καί ανάγγειλαν όλα τά συμβάντα καί ό,τι έγινε μέ τούς δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη νά συναντήσει τόν ᾿Ιησού, κι όταν τόν είδαν, τόν παρακάλεσαν νά φύγει από τήν περιοχή τους. ῾Ο ᾿Ιησούς επιβιβάστηκε στό πλοίο, διέσχισε τή λίμνη καί ήρθε στήν πόλη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ