Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Χριστουγέννων


ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ (Ματθ. β´ 1-12)

Τοῦ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα ῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ᾿Εν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· «Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ». Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Οταν γεννήθηκε ὁ ᾿Ιησοῦς στὴ Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ ῾Ηρώδη, ἔφτασαν στὰ ῾Ιεροσόλυμα σοφοὶ μάγοι ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολὴ καὶ ρωτοῦσαν· «Ποῦ εἶναι ὁ νεογέννητος βασιλιὰς τῶν ᾿Ιουδαίων; Εἴδαμε ν’ ἀνατέλλει τὸ ἄστρο του καὶ ἤρθαμε νὰ τὸν προσκυνήσουμε». ῞Οταν ἔμαθε τὸ νέο ὁ ῾Ηρώδης, ταράχτηκε, καὶ μαζί του ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν ῾Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπὸν ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, καὶ ζήτησε νὰ τὸν πληροφορήσουν ποῦ θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας. Κι αὐτοὶ τοῦ εἶπαν· «Στὴ Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, γιατὶ ἔτσι γράφει ὁ προφήτης· Κι ἐσὺ Βηθλεέμ, στὴν περιοχὴ τοῦ ᾿Ιούδα δὲν εἶσαι διόλου ἀσήμαντη ἀνάμεσα στὶς σπουδαιότερες πόλεις τοῦ ᾿Ιούδα, γιατὶ ἀπὸ σένα θὰ βγεῖ ἀρχηγός, ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὸν λαό μου, τὸν ᾿Ισραήλ». ῾Ο ῾Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφὰ τοὺς μάγους κι ἔμαθε ἀπ’ αὐτοὺς ἀπὸ πότε ἀκριβῶς φάνηκε τὸ ἄστρο. ῎Επειτα τοὺς ἔστειλε στὴ Βηθλεὲμ λέγοντάς τους· «Πηγαίνετε καὶ ψάξτε καλὰ γιὰ τὸ παιδί· μόλις τὸ βρεῖτε, νὰ μὲ εἰδοποιήσετε, γιὰ νὰ ἔρθω κι ἐγὼ νὰ τὸ προσκυνήσω». Οἱ μάγοι ἄκουσαν τὸν βασιλιὰ κι ἔφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε τὸ ἄστρο ποὺ εἶχαν δεῖ ν’ ἀνατέλλει μὲ τὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ, καὶ προχωροῦσε μπροστά τους· τελικὰ ἦρθε καὶ στάθηκε πάνω ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου βρισκόταν τὸ παιδί. Χάρηκαν πάρα πολὺ ποὺ εἶδαν ξανὰ τὸ ἀστέρι. ῞Οταν μπῆκαν στὸ σπίτι, εἶδαν τὸ παιδὶ μὲ τὴ Μαρία, τὴ μητέρα του, κι ἔπεσαν στὴ γῆ καὶ τὸ προσκύνησαν. ῞Υστερα ἄνοιξαν τοὺς θησαυρούς τους καὶ τοῦ πρόσφεραν δῶρα· χρυσάφι, λιβάνι καὶ σμύρνα. ῾Ο Θεὸς ὅμως τοὺς πρόσταξε στὸ ὄνειρό τους νὰ μὴν ξαναγυρίσουν στὸν ῾Ηρώδη· γι᾿ αὐτὸ ἔφυγαν γιὰ τὴν πατρίδα τους ἀπὸ ἄλλο δρόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ